Voorwaarden

1. Definities/woordverklaringen/…
• 1.1 Account: de klantennaam waarmee KLANT toegang kan krijgen tot het systeem van Rolebo.
• 1.2 Bandbreedte: de hoeveelheid bits die per tijdseenheid door een verbinding heen kunnen.
• 1.3 Bit: Binary digit. De kleinst mogelijke eenheid in een computer. De waarde van een bit is 0 of 1.
• 1.4 Bps: Bytes per second.
• 1.5 bps: Bits per second.
• 1.6 Byte: De eenheid die de grootte van data aangeeft. Een karakter neemt 1 byte (of 8 bits) aan ruimte in beslag. Deze eenheid wordt onder meer gebruikt om de Schijfruimte en het Dataverkeer uit te drukken.
• 1.7 Dataverkeer: alle verkeer wat door de website of server van KLANT gegenereerd wordt, inkomend en uitgaand, met uitsluiting van het verkeer voor de backup, uitgedrukt in Mb of Gb.
• 1.8 Dienst: de specifieke dienst die Rolebo met KLANT overeenkomt, zoals vermeld in de Overeenkomst of op de factuur.
• 1.9 E-mail adres: een op naam van KLANT gestelde adrescode, voor het uitwisselen van elektronische berichten via het internet.
• 1.10 Gigabyte (Gb): 1.000.000.000 bytes.
• 1.11 Gigabit (GB): Gbit, 1.000.000.000 bits. Deze eenheid wordt onder meer gebruikt om de Bandbreedte uit te drukken.
• 1.12 Hardware: computer- en aanverwante apparatuur.
• 1.13 Hosting: het aanbieden van schijfruimte, cpu gebruik op een server met als doel de KLANT toe te laten zijn website via Internet toegankelijk te maken.
• 1.14 Kilobyte (Kb): 1.000 bytes.
• 1.15 Kilobit (KB): Kbit, 1.000 bits. Deze eenheid wordt onder meer gebruikt om de Bandbreedte uit te drukken.
• 1.16 Log-in procedure: de procedure voorgeschreven door Rolebo teneinde KLANT in staat te stellen toegang te verkrijgen tot het systeem.
• 1.17 Megabyte (Mb): 1.000.000 bytes.
• 1.18 Megabit (MB): Mbit, 1.000.000 bits. Deze eenheid wordt onder meer gebruikt om de Bandbreedte uit te drukken.
• 1.19 Netiquette: de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC 1855 (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) en toekomstige aanpassingen hiervan.
• 1.20 Server: computer die aan het internet gekoppeld is en wordt gebruikt voor uitwisseling en opslag van data.
• 1.21 Service Level: Dit is een vooraf afgesproken mate van ondersteuning waarbij Rolebo gebonden is aan een dienstenpakket die gespecificeerd is in de overeenkomst.
• 1.22 Schijfruimte: hoeveelheid ruimte op de server van Rolebo waar KLANT haar data kan plaatsen, uitgedrukt in Mb of Gb.
• 1.23 Spam: het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e- mail met dezelfde inhoud en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het internet posten van een bericht met dezelfde inhoud. Hieronder vallen opt-out mailingen.
• 1.24 Systeem: computer- en aanverwante apparatuur waarmee Rolebo aan KLANT hosting diensten verleent.
• 1.25 Website: een of meerdere geïntegreerde internetpagina’s, voorafgegaan door een homepage.

2. Algemeen

• 2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Rolebo goederen en/of diensten van welke aard ook levert aan een derde – hierna te noemen KLANT, ook indien deze goederen of diensten niet (nader) in deze overeenkomsten zijn omschreven. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk of per email zijn overeengekomen.
• 2.2 Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van KLANT wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Op het moment van totstandkoming van de overeenkomst wordt KLANT geacht te hebben ingestemd met de uitsluitende toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden. Hetzelfde geldt voor de door de opdrachtgever verstrekte nadere opdrachten, zowel mondeling, telefonisch, per fax, per email of op enige andere wijze verstrekt aan Rolebo, zodat een schriftelijke bevestiging door Rolebo niet (alsnog) noodzakelijk is.
• 2.3 Afwijkende voorwaarden en bedingen gelden slechts, indien en voorzover die door Rolebo uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
• 2.4 Alle door Rolebo gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend. Eerst door schriftelijke aanvaarding door Rolebo komt een overeenkomst tot stand. Een door Rolebo gezonden factuur staat gelijk aan een schriftelijke aanvaarding. Rolebo heeft het recht een aspirant KLANT om haar moverende redenen te weigeren.
• 2.5 De vertegenwoordiger die namens een rechtspersoon een overeenkomst wenst af te sluiten, dient op verzoek van Rolebo zijn bevoegdheid ter zake aan te tonen.
• 2.6 Transacties worden slechts afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen. Prijzen zijn in Euro (€) en exclusief BTW, eventuele heffingen, rechten en/of telefoonkosten, tenzij anders is vermeld.
• 2.7 Rolebo laat een deel van haar diensten behartigen door derden. Rolebo aanvaardt geen aansprakelijkheid op geleverde diensten die derden leveren.
• 2.8 KLANT geeft bij deze toestemming aan Rolebo zijn of haar persoonsgegevens op te nemen in het klantenbestand van Rolebo welke benodigd is voor haar administratie en beheerstaken. Deze persoonsregistratie is slechts toegankelijk voor Rolebo en wordt niet aan derden verstrekt, tenzij Rolebo hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is. KLANT stelt Rolebo zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis van wijzigingen in relevante gegevens.
• 2.9 KLANT zal elke wijziging in haar contact gegevens schriftelijk, per fax of per email aan Rolebo doorgeven. Rolebo zal enkel communiceren met de bekende contacten die door KLANT zijn opgegeven. KLANT zal er voor zorgdragen dat de contacten bereikbaar zijn per telefoon en/of e-mail.
• 2.10 Niemand buiten de zaakvoerder/eigenaar van Rolebo heeft de bevoegdheid contracten af te sluiten in naam van Rolebo.

3. Levering

• 3.1 Onder levering wordt hierna verstaan het activeren van het hostingpakket van de klant.
• 3.2 Levertijden kunnen slechts bij benadering worden opgegeven. Overschrijding van de levertijd kan KLANT nimmer aanspraak geven op schadevergoeding of annulering van de bestelling.
• 3.3 In geval door omstandigheden, ook indien deze haar oorzaak bij Rolebo vinden, Rolebo tijdelijk of blijvend verhinderd is de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft Rolebo het recht ter hare keuze die overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren of uit te laten voeren. Rolebo stelt van een dergelijk besluit KLANT in kennis per email.
• 3.4 Klachten omtrent de uitvoering van de overeenkomst, het functioneren van het systeem of de werking van een website moeten schriftelijk of per e-mail worden doorgegeven. Deze klachten worden regelmatig geïnventariseerd, waarop actie wordt ondernomen ter verbetering van de situatie. Rolebo is niet gehouden klachten per e-mail persoonlijk te beantwoorden. Op schriftelijk en per aangetekende post verzonden klachten wordt wel persoonlijk gereageerd.
• 3.5 KLANT dient Rolebo in de gelegenheid te stellen de klachten te onderzoeken en te corrigeren. Bij gebreke van stipte inachtneming van het bepaalde in het voorgaande artikel vervalt iedere aanspraak van KLANT.
• 3.6 Klachten laten de betalingsplicht van KLANT onverlet.

4. Betaling

• 4.1 Alle betalingen dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan, tenzij schriftelijk of per e-mail anders overeengekomen. Diensten worden per maand vooruit gefactureerd, tenzij schriftelijk of per e-mail anders overeengekomen.
• 4.2 Facturen kunnen uitsluitend bevrijdend worden voldaan aan Rolebo.
• 4.3 In geval van betaling later dan veertien (14) dagen is KLANT zonder sommatie of ingebreke stelling in verzuim en is over het gehele bedrag twee (2) procent rente per maand verschuldigd
• 4.4 In geval van niet tijdige betaling is Rolebo gerechtigd zonder aankondiging of mededeling KLANT af te sluiten van het systeem en/of de website van het Internet af te halen, totdat alle facturen betaald zijn.
• 4.5 In geval van niet tijdige betaling zal Rolebo de daardoor veroorzaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van KLANT mogen vorderen. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op vijftien (15) procent van het te vorderen bedrag, met een minimum van €125,00. Rolebo is niet gehouden aan te tonen, dat deze kosten inderdaad zijn gemaakt.
• 4.6 Rolebo is gerechtigd haar vorderingen op haar KLANT te verrekenen met de schulden die Rolebo aan die KLANT heeft, zelfs indien de vorderingen op die KLANT niet opeisbaar zijn.
• 4.7 Rolebo is gerechtigd de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk één (1) maand voordat deze ingaan op de meest geëigende wijze aan KLANT bekend gemaakt. Rolebo is te allen tijde gerechtigd de hoogte van de vergoedingen en overige kosten te wijzigen. De wijzigingen worden uiterlijk één (1) maand voordat zij van kracht worden bekendgemaakt in de nieuwspagina’s van de website van Rolebo. KLANT die zich niet kan verenigen met deze wijzigingen is bevoegd, in afwijking van deze voorwaarden, tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijziging, de overeenkomst per de datum waarop de wijzigingen ingaan, op te zeggen.
5. Gebruik

• 5.1 KLANT is gebonden aan de hoeveelheid schrijfruimte zoals beschreven in de factuur. KLANT is ervoor verantwoordelijk dat deze hoeveelheid niet wordt overschreden. Bij overschrijding is Rolebo bevoegd (bestands) informatie te verwijderen zonder dat hier enige aansprakelijkheid ten aanzien van Rolebo uit voortvloeit.
• 5.2 KLANT onthoudt zich ervan overige klanten of internetgebruikers te hinderen en schade toe te brengen aan het systeem. Het is de klant verboden processen of programma’s -al dan niet via het systeem- op te starten waarvan KLANT weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Rolebo, overige klanten of internetgebruikers hindert of schade toebrengt.
• 5.3 Het is niet toegestaan de verbinding met Rolebo, het systeem en de schrijfruimte te gebruiken voor strafbare gedragingen, handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen, de netiquette, de overeenkomst of deze algemene voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de navolgende handelingen en gedragingen: » spamming: het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e- mail met dezelfde inhoud en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het internet posten van een bericht met dezelfde inhoud; » het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden; » het openbaar maken of verspreiden van kinderpornografie; » seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen; » hacken: het zonder toestemming binnendringen van andere computers of computersystemen op het internet.
• 5.4 Indien Rolebo de mening is toegedaan dat KLANT zich aan enige gedraging zoals in het vorige lid bedoeld schuldig maakt, dan wordt KLANT van het systeem afgesloten zonder terugstorting van vooruitbetaalde vergoedingen, en wordt de overeenkomst ontbonden. Rolebo behoudt zich het recht voor om de eventuele schade die in verband hiermee is geleden op de betreffende KLANT te verhalen.
• 5.5 Het is KLANT niet toegestaan zijn of haar account of andere uit de overeenkomst voortvloeiende rechten aan derden over te dragen of aan derden in gebruik te geven, tenzij Rolebo hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.
• 5.6 De medewerkers van en namens Rolebo nemen geen kennis van persoonlijke e-mail van KLANT en volgen evenmin zijn verrichtingen binnen Rolebo en andere systemen op Internet, tenzij er bij Rolebo een sterk vermoeden bestaat dat KLANT vanaf Rolebo pogingen onderneemt om andere computers te hacken of de diensten van Rolebo gebruikt voor andere strafbare of anderszins onrechtmatige strafbare gedragingen.

6. Toegang

• 6.1 Rolebo is gerechtigd de toegang tot KLANT’s website en/of haar e- mail en/of server tijdelijk te blokkeren en/of te beperken indien KLANT een verplichting jegens Rolebo niet, niet behoorlijk of niet volledig nakomt, dan wel indien hij/zij in strijd handelt met de onderhavige voorwaarden.
• 6.2 Tot het opheffen van de blokkering of de beperking wordt overgegaan indien KLANT binnen een door Rolebo gestelde termijn aan zijn verplichtingen heeft voldaan.
• 6.3 Rolebo is gerechtigd de toegang tot KLANT’s website en/of haar e- mail en/of haar server tijdelijk te blokkeren indien KLANT in een kalendermaand de overeengekomen hoeveelheid dataverkeer overschrijdt. De blokkering en/of beperking wordt eerst opgeheven op het moment dat KLANT ten genoegen van Rolebo heeft aangetoond dat hij zijn betalingsverplichting nakomt dan wel zal nakomen. Rolebo behoudt zich het recht voor om bij extreem dataverkeer beperkende maatregelen te nemen.
• 6.4 Rolebo is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de in dit artikel genoemde blokkering en/of beperking. Blokkering of beperking van de toegang laten de betalingsplicht van KLANT onverlet.

7. Domeinnamen

• 7.1 Rolebo verzorgt in opdracht van KLANT tegen betaling van een vergoeding de registratie van domeinen bij diverse domeinregistratie instellingen. De keuze van de domeinnaam is voor rekening en risico van KLANT. Rolebo aanvaardt ter zake van keuze en gebruik van de domeinnaam geen enkele aansprakelijkheid.
• 7.2 Domeinnamen kunnen enkel geregistreerd worden indien deze nog beschikbaar zijn en KLANT recht heeft op het gebruik ervan.
• 7.3 Mocht KLANT het recht op het gebruik van de domeinnaam ontzegd worden door het bevoegde orgaan, dan is Rolebo in geen geval aansprakelijk voor de directe en indirecte gevolgen hiervan. Noch zal Rolebo verplicht zijn stappen te ondernemen om het recht op dit gebruik van de domeinnaam te herstellen.
8. Beheer

• 8.1 Rolebo is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking het systeem (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk door Rolebo te verrichten aanpassingen of verbeteringen van het systeem, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van KLANT jegens Rolebo ontstaat .
• 8.2 Rolebo is gerechtigd te allen tijde wijzigingen aan te brengen in het account, de IP adressen, de wachtwoorden, en zo meer zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van KLANT jegens Rolebo ontstaat. Rolebo zal in een dergelijk geval KLANT zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van de wijzigingen.
• 8.3 Rolebo draagt zorg voor de beschikbaarheid van de Rolebo systemen, waarbij zij zich er tot het uiterste toe inspant om optimale beschikbaarheid te bieden. Rolebo is echter niet aansprakelijk voor uitval of onbereikbaarheid van de Rolebo systemen als gevolg van redelijkerwijs voor haar niet voorzienbare omstandigheden. Hieronder worden onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan storingen in de verbinding met het Internet, storingen in het telefoonnet, storingen bij derden, uitval van de elektriciteit en andere storingen die buiten de macht van Rolebo liggen.

9 Aansprakelijkheid

• 9.1 KLANT is aansprakelijk voor alle schade die Rolebo mocht lijden ten gevolge van een handelen of nalaten van KLANT in strijd met de verplichtingen voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden.
• 9.2 KLANT is aansprakelijk voor alle schade die Rolebo mocht lijden ten gevolge van het onrechtmatig en/of onjuist gebruik van enige dienst van Rolebo. Voor elke dag dat KLANT in overtreding is, verbeurt hij ten gunste van Rolebo een dadelijk opeisbare boete van €100,00 voor iedere overtreding of voor iedere dag, dat de overtreding voortduurt, zulks naar keuze van Rolebo.
• 9.3 KLANT vrijwaart Rolebo voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze mocht ontstaan door het gebruik door of vanwege KLANT van de diensten van Rolebo.
• 9.4 Rolebo is niet aansprakelijk voor de beveiliging en/of het bewaren van de gegevens die worden opgeslagen.
• 9.5 Rolebo aanvaardt generlei aansprakelijkheid terzake van schade van welke aard ook, die als gevolg van, niet tijdige of onjuiste (ver)plaatsing van website, e-mail, apparatuur en/of enige andere internet toepassing van KLANT ontstaat.
• 9.6 Rolebo aanvaardt generlei aansprakelijkheid terzake van schade van welke aard ook, die als gevolg van, onbereikbaarheid op het internet van website, e-mail, apparatuur en/of enige andere internet toepassing van KLANT ontstaat.
• 9.7 Voor zover Rolebo aansprakelijk mocht zijn voor enige schade is haar aansprakelijkheid altijd beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW), met een maximum van €10.000,00. Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar.
• 9.8 KLANT zal nalaten zich publiekelijk negatief over Rolebo uit te laten indien er een geschil is ontstaan tussen KLANT en Rolebo. Voor elke dag dat KLANT in overtreding is, verbeurt hij ten gunste van Rolebo een dadelijk opeisbare boete van €100,00 voor iedere overtreding of voor iedere dag, dat de overtreding voortduurt, zulks naar keuze van Rolebo.

10 Duur

• 10.1 Een overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 1 jaar, tenzij er schriftelijk een andere periode is overeengekomen. De overeenkomst wordt  automatisch en stilzwijgend met verlengd met een jaar. Na het eerste jaar is een opzegging per maand mogelijk.
• 10.2 Opzegging is mogelijk zowel schriftelijk per e-mail als per post.

11 Ontbinding

• 11.1 Indien KLANT niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige uit een met Rolebo gesloten overeenkomst of deze algemene voorwaarden voortvloeiende verplichting, dan wel indien het naar het oordeel van Rolebo aan ernstige twijfel onderhevig is of KLANT in staat is aan zijn of haar contractuele verplichtingen jegens Rolebo te voldoen, is Rolebo gerechtigd, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, hetzij de overeengekomen Rolebo dienst(en) op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder dat Rolebo tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd de aan Rolebo verder toekomende rechten.
• 11.2 Rolebo is bevoegd zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden en de Rolebo diensten te staken indien KLANT: aan Rolebo valse en/of verkeerde persoonsgegevens heeft doorgegeven; nagelaten heeft juiste gegevens of wijzigingen door te geven; de overeenkomst onder valse voorwendselen is aangegaan; in strijd handelt met deze voorwaarden; KLANT in staat van faillissement is verklaard of zelf een aanvraag tot faillietverklaring heeft ingediend; KLANT surséance van betaling heeft aangevraagd; KLANT onder curatele of bewind is gesteld of is ontbonden; in geval van liquidatie van KLANT alsmede indien ten laste van KLANT enig executoriaal beslag wordt gelegd.
• 11.3 Rolebo behoudt zich het recht voor de overeenkomst zonder opgave van reden, maar met restitutie van de ongebruikte verbruiksvergoeding, per direct te ontbinden, indien KLANT zich schuldig maakt aan wangedrag, zulks ter beoordeling van Rolebo.
• 11.4 Ontbinding door Rolebo vanwege artikel 11.1 en/of 11.2 laten de betalingsplicht van KLANT onverlet. KLANT zal binnen drie (3) werkdagen de abonnementsgelden voldoen voor alle lopende diensten voor de periode van de feitelijke ontbindingsdatum tot aan de contractuele einddatum. 11.5 Het bij gerechtelijke uitspraak ongeldig verklaren van een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden laat alle overige bepalingen onverlet.

12 Overmacht

• 12.1 Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet voorzienbaar waren en als gevolg waarvan Rolebo niet in staat is haar verplichtingen jegens KLANT na te komen. Hieronder zijn onder meer, maar niet uitsluitend, begrepen storingen in de verbinding met het internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, storingen in netwerken, …
• 12.2 Rolebo heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Rolebo haar verbintenis had moeten nakomen.
• 12.3 Tijdens overmacht worden de levering- en andere verplichtingen van Rolebo opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Rolebo niet mogelijk is langer duurt dan twee (2) weken is ieder der partijen bevoegd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat voor de andere partij recht op schadevergoeding ontstaat.

13 Geschillen

• 13.1 Op alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.
• 13.2 Het bij gerechtelijke uitspraak ongeldig verklaren van een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden laat alle overige bepalingen onverlet.

14 Werking

• 14.1 Rolebo is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen.
• 14.2 Deze voorwaarden doen alle voorgaande exemplaren vervallen.

Versie  7-12-2022